VERİ POLİTİKAMIZ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamındaki bu  bilgilendirmenin amacı, YOUTH UP İNOVASYON ORGANİZASYON VE REKLAMCILIK DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. (Bundan böyle  YOUTH UP  olarak anılacaktır.) tarafından yönetilen https://www.pogup.com alan isimli espor internet sitesinin kullanımı sırasında elde edilen kişisel verilerin 6698 sayılı yasanın 10.maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine yetirmek, ayrıca sitemiz ziyaretçileri ve kayıtlı kullanıcıların internet sitemize girdikleri kişisel verilerin toplanma şekilleri, işlenme amaçları hukuki nedenleri ve hakları konusunda bilgilendirmektir.   

1-Tanımlar:

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,

İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Kişisel verilerin silinmesi: Yönetmelik uyarınca, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar tarafından hiçbir şekilde erişilemez ve kullanılamaz hale getirilmesi işlemini,

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi: 

Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder.

Veri sorumlusu:Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

2-Ziyaretçi ve kayıtlı kullanıcıların verilerinin elde edilme yöntemleri:

YOUTH UP,  ziyaretçi ve kayıtlı kullanıcılarına daha iyi hizmet vermek için kişisel verilerin 6698 sayılı yasa kapsamında toplanması, işlenmesi, saklanması, korunması ve gizliliğinin sağlanması için alınması gereken güvenlik tedbirlerini en üst seviyede almaktadır.

YOUTH UP, sitemizi ziyaret edenlerden ve kayıtlı kullanıcılardan aşağıda açıklanan türde çeşitli veriler toplamaktadır.    

2.1-Ziyaretçi verilerinin elde edilmesi:

Sitemiz ziyaret edildiğinde, ziyaretçilerin her bir sayfa, bilgi formu ve uygulamada ne kadar süre harcadığı, beğenileri, Ip adresi, lokasyon bilgileri, kullandığı internet tarayıcısı, mobil işletim sistemi gibi kişisel  olmayan genel bilgiler kaydedilir. Bu bilgilerin tutulmasının amacı sitemize ziyaretleri düzenli olarak izleyerek geliştirmek ve hizmetlerini iyileştirmektir. Bu bilgiler genellikle çerezler vasıtasıyla kişisel tanımlama bilgileri ile bağlantılı olmayan IP adresleri kullanılarak alınır.

2.2-Kayıtlı kullanıcılarının kişisel verilerinin elde edilmesi:

Kayıtlı kullanıcıdan kullanım sözleşmesi kapsamında alınan kimlik no’su, ad, soyad, cep telefonu, ev ve iş telefonu, doğum tarihi, açık adresi, telefon no’su, eposta adresi, fatura bilgileri, TC.Kimlik bilgisi, yaş, doğum tarihi, medeni hali, cinsiyeti, mesleği, ilgi alanları, kullanıcı adı, şifresi gibi verileri kişisel veri niteliğindedir. Bu kişisel bilgilerin bir kısmı TBK, ve TTK. hükümlerine göre taraflar arasındaki sözleşmenin geçerliliği için zorunlu bilgiler olup kullanıcı sözleşmesinin geçerlilik şartıdır.

Ayrıca, kayıtlı üyelerin çeşitli yazılım ve araçlarla internet sitesindeki hangi sayfalardaki içeriklerle ilgilendikleri, sitede/oyunda kalma süreleri, saatleri, satın alma işlemleri, hangi espor turnuvalarına ve düellolarına katıldıkları, turnuva ve düello performansları, oyun başarıları, ödülleri, ekran ve video görüntülerini, diğer platform kullanıcıları ile yaptığı mesajlaşmaları, platform içi mesajlaşmaları gibi kullanım bilgileri ile YOUTH UP, çağrı merkezleri, yazılı iletişim kanalları, sosyal medya sayfaları, mobil iletişim kanalları aracılığı ile yapmış olduğu yazılı ve sözlü iletişim kayıtları gibi kişisel veriler platform kullanıcısının açık rızası ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5.maddesi kapsamında işlenir.

3-Kişisel verilerin hangi amaçlarla kullanıldığı:

Platform kullanıcılarının ad, soyad, TC.kimlik no’su ve iletişim adres ve telefon numaraları gibi kişisel verileri, üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi, kullanıcı sözleşmesine göre karşılıklı edimlerin ifası, muhasebe işlemlerinin takibi için; sair bilgiler ise bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi, kullanıcı sorun ve şikayetlerinin çözümlenmesi, platform kullanıcılarının tercihleri, beğenileri ve ihtiyaçlarının analiz edilmesi, sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin geliştirilmesi ve bununla ilgili bilgilendirme amaçlı olarak kullanılır.

Platform kullanıcılarının kişisel verileri 6698 sayılı yasanın 8 ve 9. Maddelerinde sayılan istisnalar dışında ve ilgili kişinin açık rızası olmadıkça yurt içi ve yurt dışında bulunan 3.kişilere aktarılamaz. Amacına aykırı olarak kullanılamaz.

4-Kişisel verilerin saklanması:

YOUTH UP, tarafından kullanım sözleşmesi kapsamında tutulan kişisel veriler sözleşmenin sona ermesinden sonra 10 yıl süreyle saklanır, sair kişisel verilerin saklanması 6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri ile öngörülen sürelerle sınırlıdır.

5-Kişisel verilerin silinmesi yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi:

6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş kişisel veriler işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde YOUTH UP tarafından resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

6-Kişisel verilerin aktarılması:

Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası dışında 3.kişilere aktarılamaz. Ancak, 6689 sayılı yasanın 6/3. maddesine belirtilen şartlardan birinin bulunması halinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir.  Kişisel veriler, 6689 sayılı yasanın 5/2. maddesinin fıkrası ile 6/3.  maddesinde belirtilen şartlardan birinin varlığı ve kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede; a) Yeterli korumanın bulunması, b) Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması, kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir.

Kişisel veriler yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları tarafından talep edilmesi halinde paylaşabilecektir.

7- İlgili kişinin 6689 sayılı yasanın 11. maddesinde sayılan hakları

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Daha fazla bilgi, görüş ve önerileriz için veri sorumlumuzla iletişime geçebilirsiniz.

Veri Sorumlusu:

YOUTH UP İNOVASYON ORGANİZASYON VE REKLAMCILIK DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ

Vergi Dairesi/Numarası: ÇEKİRGE / 9820867859

Adres: Konak Mahallesi Barış (120) Sokak NO:9/8 İLMAN PLAZA Nilüfer/BURSA

Mail: [email protected]